Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prawo pierwotne

Jest to określenie odnoszące się do norm i przepisów regulujących najistotniejsze kwestie UE (ustrój, porządek prawny, podstawowe zasady prawa wspólnotowego itp.), zawarte bądź w traktatach założycielskich, bądź traktatach nowelizacyjnych (np. w Jednolitym Akcie Europejskim, traktacie z Maastricht, traktacie amsterdamskim czy też w traktacie nicejskim). Do prawa pierwotnego zaliczymy także wszelkie normy międzynarodowego prawa zwyczajowego, ogólne zasady prawne w prawie międzynarodowym, a także traktaty akcesyjne i traktat lizboński, będący formą unijnej konstytucji.