Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Pozycja społeczna

Jest to jedno z kluczowych pojęć socjologii, które może być rozumiane dwojako: albo całościowo – oznaczając wtedy miejsce jednostki w strukturze rangowej i strukturze zadań spełnianych w stosunku do całego społeczeństwa, albo szczegółowo – gdzie oznacza miejsce zajmowane przez jednostkę w poszczególnych grupach społecznych i wiążące się z realizacją określonych zadań. Pozycja społeczna w sposób bardzo ścisły wiąże się funkcją, jaką dana jednostka pełni w konkretnej strukturze grupowej, stąd też stanowi źródło wysuwanych względem niej oczekiwań. W wymiarze ogólnospołecznym (makro) pozycja społeczna stanowi wypadkową kilku czynników, z których powszechnie za najważniejsze uważa się cztery: zamożność, wykształcenie, prestiż i udział we władzy – niekoniecznie rozumianej politycznie. Te cztery czynniki stanowią niczym naczynie połączone, w którym o ostatecznie zajmowanej pozycji przesądza ich wzajemny układ. W wymiarze grupowym pozycja wiąże się przede wszystkim z wykonywanym zadaniem: matki bądź ojca, lidera zespołu projektowego w korporacji czy też profesora akademickiego. Każda z tych ról wiąże się konkretnym pakietem oczekiwań, często niezależnych od siebie (profesor w relacji małżeńskiej niejako odkłada swoją rolę profesora na wieszak; ta pierwsza bowiem ma charakter zależnościowy i hierarchiczny, ta druga partnerski).

Ważną kwestią jest to, iż zajmowana pozycja społeczna w znaczny sposób przyczynia się do takiego bądź innego widzenia społecznej rzeczywistości. Stąd też bezrobotny będzie inaczej widział kwestię obciążeń socjalnych niż dobrze prosperujący przedsiębiorca. Zajmowana pozycja nie musi być jednak elementem stałym. Na skutek zmiany czynników mających na nią wpływ (przede wszystkim wykształcenia, wykonywanego zawodu i zamożności), może dokonywać się awans bądź regres.

Część pozycji społecznych jakie zajmujemy w życiu mają charakter przypisany, część zaś zależy wyłącznie od naszej aktywności. Przykład: pozycja społeczna dziecka w rodzinie czy ucznia w szkole w dużej mierze mają charakter formalny, zestandaryzowany. Jednak na skutek określonych działań (dobre wyniki w nauce, zdobywanie różnych osiągnięć na konkursach), pozycja jednostki może się zmieniać , przez co struktura w jakiej przebywa hierarchizuje się i przekształca. Są też takie pozycje społeczne, które zdobywa się sekwencyjnie – bez możliwości jej natychmiastowego urzeczywistnienia. Przykładem może być lekarz bądź prawnik, dla którego zajmowana pozycja to wiele lat specjalizacyjnych studiów, a potem jeszcze odbycie określonej praktyki. Jednak istnieją także pozycje zdobywane bez konieczności pokonywania wcześniejszych stopni – jak choćby bycie właścicielem firmy. Czasami wystarczy sam pomysł.