Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu, zawierający uporządkowany spis praw i wolności ludzkich, których ochrona stanowi najważniejsze zadanie dla społeczności międzynarodowej. W momencie ogłoszenia Deklaracja stanowiła jedynie formę moralnego i politycznego manifestu – nie posiadała charakteru prawnego, a zatem nie posiadała żadnych “twardych” mechanizmów wdrażania jej postanowień. Jednak powszechność jej przyjęcia oraz sam fakt uchwalenia na forum ONZ sprawiły, iż stała się fundamentem ochrony praw człowieka na świecie, a także wzorem dla krajowych procesów konstytucyjnych. O jej doniosłości świadczy choćby fakt, iż stała się najczęściej tłumaczonym dokumentem jaki kiedykolwiek powstał. Na samej stronie ONZ znajduje się niemal 300 wersji językowych tego dokumentu

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka składa się z 30 artykułów opisujących prawa człowieka z kilku sfer: osobistej, politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturalnej, w tym tak kluczowe jak choćby: prawo do życia, prawo do wolności, prawo do nauki czy też do wolności wyznania. W powstałych niemal dwadzieścia lat po wydaniu Deklaracji Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka nie znalazły się dwa z zawartych w niej praw i wolności: prawo do azylu oraz prawo do własności. Wiążący charakter Paktów sprawił, iż zdecydowano się wycofać budzące najwięcej wątpliwości zapisy.