Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Powstanie stosunku prawnego

Jest to sytuacja, w której pomiędzy dwoma podmiotami dochodzi do utworzenia relacji powinnościowej, w wyniku której jedna ze stron obowiązana jest wykonać na rzecz drugiej określone zadanie, a druga uzyskuje z tego tytułu określone uprawnienie. Może to być także sytuacja obustronnych zobowiązań i uprawnień. Przykładem powstania stosunku prawnego jest podpisanie umowy ubezpieczeniowej. Na jej podstawie w przypadku pożaru domu, firma ubezpieczeniowa obowiązana jest wypłacić odszkodowanie, zaś osoba ubezpieczająca je otrzymać. Jest jednak warunek: osoba ubezpieczająca w okresie między zawarciem umowy a pożarem obowiązana jest uiszczać składki w określonej umową wysokości.

Stosunek prawny może mieć także swoje źródło nie tyle w ludzkiej woli, ile w zdarzeniach losowych. Przykładem może być sytuacja, gdy z nie odśnieżonego dachu spadnie na przechodnia fragment lodowego sopla, powodując poważne obrażenia ciała. Jeśli w postępowaniu procesowym sąd orzeknie winę właściciela kamienicy (zaniedbanie w postaci nie odśnieżenia dachu), między poszkodowanym a właścicielem powstaje określony stosunek prawny. Sam stosunek ma zatem źródło w decyzji sądu, jednak jego pierwotną przyczyną jest wydarzenie losowe.