Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Porządek prawa

W najkrótszej formie jest to sposób uporządkowania norm prawnych w danym systemie prawnym. Uważa się powszechnie, iż prawo ma swoje dwa porządki – merytoryczny, zwany inaczej poziomym oraz hierarchiczny, określany mianem pionowego. Porządek merytoryczny polega na pogrupowaniu przepisów prawa zgodnie z typem normowanych zagadnień, w efekcie czego powstają gałęzie prawa. Daje to w efekcie przejrzystość systemu prawnego, w którym poszczególne aspekty życia społecznego regulowane są w odrębnych modułach, częściach. Porządek hierarchiczny polega na określeniu na poziomie konstytucyjnym relacji nadrzędności pomiędzy poszczególnymi źródłami prawa. W efekcie istnienia takiego rozwiązania powstaje wielopoziomowa drabina źródeł prawa, z których niższe muszą być zgodne z wyższymi.