Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Politologia

Jest to jedna z nauk społecznych zajmująca się badaniem zjawisk zachodzących w świecie polityki – na każdym z jej poziomów. Politologia łączy w sobie wiele dyscyplin naukowych, stąd jej interdyscyplinarny i trudny do zaklasyfikowania charakter. Nosi w sobie bowiem zarówno analizy historyczne, socjologiczne czy też ekonomiczne. W jej skład wchodzi również szeroka forma namysłu filozoficznego, która tworzy zbiór doktryn politycznych, odnoszących się do natury ustrojów politycznych i systemów prawa. Zjawiskiem, które w przedmiocie prowadzonych przez nią badań zajmuje kluczowe miejsce, jest kwestia zdobycia, utrzymania i sprawowania władzy. Będzie to oznaczało, iż na scenie krajowej zajmować się będzie analizą działań obozu rządzącego, partii opozycyjnych oraz opinii publicznej (i wszelkich relacji zachodzących między nimi), zaś na arenie międzynarodowej całokształtem działań mających wpływ na kształt ogólnoświatowego bądź lokalnego ładu politycznego.

Istnieje pewna niejednoznaczność terminologiczna w opisywanej kwestii, gdyż zamiennie używa się terminów politologia i nauki polityczne. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, iż nie mogą być one wobec siebie zamiennikami, gdyż pierwszy z terminów cechuje liczba pojedyncza, zaś drugi liczba mnoga. Pojęcie politologii można rozumieć jako odrębną naukę korzystającą niejako z dorobku kilku innych nauk społecznych, wytwarzającą jednak swoją własną metodologię i zakres badań. Nauki polityczne to zespół nauk, funkcjonujących jako odrębne dyscypliny wiedzy, dla których (w pewnej szczególnej perspektywie patrzenia) polityka jest swoistym zwornikiem.