Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Partia polityczna

W warunkach panowania systemu demokratycznego jest to dobrowolna organizacja zrzeszająca osoby o podobnych poglądach na kwestie społeczne, gospodarcze i polityczne, reprezentująca interesy osób podobnie myślących i dążąca do zdobycia w danym państwie władzy w celu wpływania na realizowaną przez nie politykę. Partia polityczna działa w oparciu o stworzony przez siebie i ogłoszony publicznie program. W przypadku reżimów niedemokratycznych partia to organizacja monopolizująca życie społeczne i pełniąca funkcję zaplecza dla panującej grupy lub dyktatora.

W omawianej kwestii należy z całą stanowczością podkreślić, iż za partię możemy uznać tylko tą organizację, która dąży do zdobycia władzy. A zatem, jeśli jakaś organizacja posiada określony profil ideologiczny, czy wręcz konkretny program, który można by uznać za formę programu politycznego, ale nie zmierza swoimi działaniami do przejęcia władzy w państwie, to nie jest to partia polityczna. Samo formułowanie krytyki wobec funkcjonującego rządu czy wywieranie na niego nacisku, nie stanowi czynnika fundującego – takim działaniem (krytyka i nacisk) mogą pochwalić się choćby media czy też rozmaite instytuty badawcze, a przecież za partie ich nie uznajemy. Nie dążą bowiem do zdobycia władzy i bezpośredniego przejmowania odpowiedzialności za kreowanie sfery politycznej.

Samo zjawisko partii sięga czasów, kiedy królowie oddawali część swojej władzy w ręce parlamentów i gdy w ich obrębie tworzyły się określone grupy wpływów. Z czasem (także na skutek szerokich przemian społecznych) głos w państwie był oddany nie tylko zausznikom króla, ale szerokiej grupie arystokracji, która zawiązując w swoim gronie przeróżne towarzyskie formacje, starała się wpływać na realizację określonych postulatów. Był to okres przypadający na przełom XVII i XVIII stuleci, kiedy to formowały się koterie arystokratyczne. Ich cechą charakterystyczną był brak ścisłych reguł funkcjonowania, a zatem niewystępowanie formalnej organizacji. Działanie takiej „partii” miało rzecz jasna znacząco ograniczony wpływ i wiązało się z działaniami wąskich grup. Przykładem dla partii koteryjnych są angielscy torysi i wigowie, zaś w Polsce „ugrupowania” skupiające się wokół znaczących rodów szlacheckich, takich jak Czartoryscy czy Lubomirscy.

Kolejnym etapem tworzenia partii były partie klubowe, których początki sięgają połowy XVIII wieku, choć zasadniczy rozwój przypadł na przełom wieków XVIII i XIX. Zarzewiem do ich zasadniczego rozwoju była Wielka Rewolucja Francuska, w czasie której masy społeczne zostały wyemancypowane, zwiększając tym samym obszar społecznego wpływu. Wtedy także okrzepła organizacja partyjna i wprowadzono pewne elementy formalne – jak choćby wyraźnie sformułowany program. Nowością jednak było to, iż działające ugrupowania zaczęły zabiegać o przychylność ludu, a także włączać w swoje szeregi osoby nie powiązane ze sobą pochodzeniem czy statusem majątkowym. Za przykład partii klubowych można wskazać jakobinów i żyrondystów.

Kolejny etap w tworzeniu i ewolucji partii to partie masowe. Związane z systematycznym rozszerzaniem praw wyborczych, aż do jego całkowitego upowszechnienia, ograniczonego jedynie cenzusem wieku. Uznaje się, iż początek takich partii to końcówka XIX wieku, jednak prawdziwy ich rozwój nastąpił w wieku XX, kiedy upowszechnienie prawa wyborczego zastosowano w większości krajów Europy Zachodniej i Środkowej. Cechą charakterystyczną partii masowych jest to, iż członkostwo w organizacji mającej wpływa na rządzenie stało się powszechne. Nic nie stało na przeszkodzie, aby uzyskać status członka. To zaś spowodowało rozwój programów formułowanych do masowego odbiorcy, do czego wydatnie przyczyniły się prasa, a następnie radio i telewizja. Tym samym polityka została wyprowadzona z sali parlamentarnej do prywatnych domów.

Działalność partii masowych niemal od samego początku miało charakter formalny; przynależność do ich szeregów wynikało z przyznania oficjalnej legitymacji. Partia miała swój kodeks i zasady, na podstawie których można było kogoś wykluczyć. Na jej czele od początku stała wąska grupa osób będąca jej kierownictwem. Cechą znamienną dla partii masowych był jej trwały charakter, nie ograniczający się wyłącznie do okresu kampanii wyborczych, ale działający na poziomie centralnym i lokalnym przez całe kadencje parlamentarne.

Przedstawiony proces odnosi się do kontynentu europejskiego, gdyż rozwój partii w Stanach Zjednoczonych postępował wedle innego schematu. Od samego początku jak tylko zaczynał się kształtować zarys obecnego systemu partyjnego, ugrupowania polityczne miały bardziej charakter tymczasowy. Nie tworzyły – jak w Europie – tak trwałych i formalnych struktur, ale stanowiły coś na kształt ruchu społecznego czy też dość specyficznego politycznego stowarzyszenia. Ich funkcjonowanie niemal ograniczało się do wspierania kampanii prezydenckiej popieranego przez siebie kandydata, niemal zatracając funkcje polityczne na czas realizacji jego kadencji. Jest to sprawa dość naturalna. W Stanach Zjednoczonych, gdzie panuje system prezydencki, a relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą są zminimalizowane, rola parlamentu ma wymiar ściśle prawodawczy. System polityczny Stanów Zjednoczonych nie przewiduje bowiem kontroli politycznej prezydenta przez parlament, a jedynie w ramach procedury impeachementu za naruszenie konstytucji. Stąd też nie istnieje (jak w systemach europejskich) potrzeba silnych organizacji partyjnych, które w trakcie kadencji pełnią istotną rolę nie tylko prawodawczą, ale i polityczną (gdyż to parlament zapewnia większość pozwalającą skutecznie rządzić). Efekt jest taki, iż w Stanach Zjednoczonych wysiłek partii skupia się na wyborze prezydenta, ograniczając polityczną ich rolę w zasadzie do czasu samej kampanii wyborczej. Stąd też partie polityczne w Stanach Zjednoczonych określamy mianem partii wyborczych.

Wskazuje się, iż istnieją trzy kluczowe funkcje które pełnią partie. Pierwszą z nich jest funkcja integrująca, która polega na skupianiu osób wyznających określone poglądy, w celu wykorzystania ich politycznego potencjału. Jest to niezmiernie ważny aspekt funkcjonowania partii, gdyż dzięki niemu możliwe jest porządkowanie istniejących w sferze publicznej poglądów w taki sposób, iż z całego ich „repertuaru” pozostaje tych kilka, które rywalizują o społeczne poparcie. Drugim typem funkcji jest funkcja wyborcza. Wiąże się ze stworzeniem określonych programów politycznych, które – po zaprezentowaniu ich wyborcom – stanowią przedmiot wyboru w procesie kadencyjnego kształtowania się izb parlamentarnych. Jest to równoznaczne z przyzwoleniem na zwycięstwo określonej wizji polityki i związanych z nią priorytetów. I wreszcie trzecia funkcja realizowana przez partie polityczne to funkcja rządzenia. Wynika z faktu, iż po przeprowadzonych wyborach parlamentarnych zwycięska partia formułuje rząd i realizuje prezentowany przez siebie w czasie kampanii program polityczny. Każda z wymienionych tutaj funkcji współtworzy pewien domknięty i powtarzalny cykl, który można nazwać demokratycznym procesem sprawowania władzy (rywalizacja idei – wybór jednej z nich – rządzenie wedle przyjętego modelu – weryfikacja w czasie kolejnych wyborów).