Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Parlamentaryzm

Jest to dominujący we współczesnej demokracji system rządów, w którym (pod względem relacji między naczelnymi organami władzy) dominującą pozycję posiada parlament. Jego głównym zadaniem jest uchwalanie prawa i kontrolowanie poczynań rządu poprzez instytucję wotum nieufności, przy czym istnieje także rozwiązanie, na podstawie którego organy władzy wykonawczej mogą w szczególnych przypadkach rozwiązać parlament (skrócić jego kadencję i rozpisać nowe wybory). Jedyny wyjątek stanowi w tej kwestii system konstytucyjny Szwajcarii, nazywany parlamentarno – komitetowym. W nim władza wykonawcza stanowi równocześnie formę kolektywnej głowy państwa i rządu, nie posiadając jakichkolwiek uprawnień w zakresie rozwiązania parlamentu. Jest to odzwierciedlenie faktu, iż rząd nie stanowi samodzielnego podmiotu władzy, ale ma charakter komitetu wykonawczego ciała legislacyjnego.

System panujący w Europie, bazujący na osłabieniu władzy głowy państwa kształtował się (w różnych formach, jednak z tym samym założeniem) jako przeciwwaga dla władzy królewskiej. Jako forma ochrony interesów szlachty. Stąd też przyjęcie parlamentaryzmu okazało się tak powszechne na Starym Kontynencie. W przeciwieństwie do tego w Ameryce, gdzie tworzenie ustroju budowano jako formę umowy społecznej między wolnymi i równymi, istniała silna tendencja do scalania autonomicznych stanów, stąd też kluczowym rozwiązaniem amerykańskiego ustroju jest bardzo silna pozycja federalnego prezydenta. Różnica między Europą a Stanami Zjednoczonymi wynika zatem z historycznych doświadczeń.