Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organizacja pozarządowa

NGO, non government organization, to forma podmiotu prawnego, dla którego regulacje zapisane są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie tej ustawy możemy stwierdzić, iż organizacją pozarządową są wszystkie formy prawno-instytucjonalne (osoby prawne bądź jednostki nie posiadające osobowości prawnej), które nie będąc częścią sektora publicznego (finansowanego z budżetu państwa) prowadzą działalność nie dla zysku. Są zakładane przez osoby fizyczne stanowiąc ich prywatną własność (co upodabnia ich do instytucji biznesowych), jednak profil ich działalności służy realizacji interesu publicznego (co upodabnia je do instytucji publicznych). Podejmują one działalność niemal w każdej dziedzinie życia, poczynając od spraw najistotniejszych (ochrona zdrowia, wolności słowa czy praw człowieka), po kwestie zupełnie błahe, takie jak rozrywka. Siłą takich organizacji polega na tym, iż działają one wolą swoich członków, stanowiąc niejednokrotnie znaczącą część ich codziennej aktywności i stając się dla nich grupami odniesienia.

Organizacje pozarządowe określane są często mianem trzeciego sektora. Nawiązuje to do terminologii stosowanej np. w Wielkiej Brytanii, gdzie do pierwszego sektora należą wszelkie instytucje administracji publicznej. Drugim sektorem jest zbiór wszystkich instytucji tworzących sferę biznesu. Zaś trzeci to właśnie organizacje pozarządowe – instytucje społeczne działające nie dla zysku (non profit), ale dla realizacji swoich zadań statutowych (np. kulturowych czy promujących określone postawy i wartości). Określenie „organizacje pozarządowe” wskazuje na ich autonomiczność i niezależność od administracji i kierującego nią rządu. Czasami określa się je mianem wolontarystycznych, gdyż przeważający procent prowadzonych przez nie działań opiera się na pracy wolontariuszy (osób pracujących nie dla zysku, ale z dobrej woli). Można także spotkać się z określeniem „organizacje użyteczności publicznej” – co podkreśla ich rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa. Ową użyteczność realizują poprzez wszelkiego rodzaju projekty od kulturowych, społecznych, wychowawczych czy też służących ochronie zdrowia.