Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa

FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Organizacja wyspecjalizowana ONZ powołana do życia w roku 1945, mająca siedzibę w Rzymie. Głównym celem, który przyświeca działaniom organizacji jest podejmowania działań, które przyczynią się do jak najlepszej produkcji rolnej – szczególnie w rejonach najbiedniejszych, najmniej rozwiniętych, a także do wzrostu wymiany handlowej płodami rolnymi. Realizacja tego celu ma służyć ostatecznie do podnoszenia konkurencyjności gospodarek i wzrostu poziomu życia. Dodatkowym celem jest także pomoc finansowa krajom, których nie stać na modernizację swojego rolnictwa, a także walka z głodem na obszarach, gdzie produkcja rolna jest niewystarczająca dla zapewnienia wyżywienia mieszkającym tam mieszkańcom (przede wszystkim Afryka) lub też gdzie nastąpiły różnego rodzaju klęski żywiołowe.