Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Organizacja międzynarodowa

Jest to pojęcie odnoszące się do podmiotu prawa międzynarodowego, utworzonego dla realizacji określonego przez założycieli celu, posiadającego stałe organy działające w imieniu organizacji i mającego wymiar międzynarodowy (międzypaństwowy). Organizacje międzynarodowe można podzielić w zależności od tego, jakie kryterium weźmiemy pod uwagę. I tak w przypadku kryterium członkostwa, możemy je podzielić na dwa typy: na organizacje międzyrządowe – powstające na podstawie zawartej między państwami umowy międzynarodowej (np. Unia Europejska) oraz na organizacje pozarządowe – zakładane przez osoby fizyczne i prawne, działające bez udziału rządów, funkcjonujące w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach (Amnesty International). Ze względu na kryterium geograficzne możemy je podzielić na organizacje mające charakter powszechny (członkiem może być każde państwo bądź podmiot prawa, z każdego rejonu świata – np. ONZ) oraz te o zasięgu regionalnym (członkowie pochodzą z określonych kontynentów bądź regionów – np. NAFTA). Ostatnim podziałem jest zakres zadań, jaki został im przyznany; na tej podstawie wyróżniamy organizacje wszechstronne, zajmujące się w zasadzie wszystkimi zagadnieniami życia społecznego poza wojskowością (OPA, UJA) oraz wyspecjalizowane, zajmujące się konkretnymi dziedzinami życia społecznego (np. EWWiS, ILO, UNESCO).

Dla realizacji swoich celów każda z istniejących organizacji międzynarodowych powołuje organy wypełniające ich statusowe cele. jednak niemal w każdej z organizacji znaleźć możemy trzy organy podstawowe: organ plenarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdego z członków, organ wykonawczy, którego rolą jest egzekwowanie postanowień ciała plenarnego oraz realizowanie bieżącej polityki, i wreszcie organ administracyjny (często noszący miano sekretariatu).