Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Okręg wyborczy

Jest to wydzielony obszar danego państwa, w ramach którego wystawia się imienną listę kandydatów i przeprowadza wybory. Państwo zatem podzielone jest na liczbę okręgów, w których wybiera się przypisaną dla nich liczbę przedstawicieli do danej izby parlamentu. Suma przedstawicieli ze wszystkich okręgów jest równa liczbie miejsc w danej izbie, a suma obszarów wszystkich okręgów obejmuje cały obszar państwa.

Podział na okręgi wyborcze ma wymiar techniczny. Nie jest bowiem możliwe, aby realizować wybory parlamentarne bez podziału na mniejsze części. Po pierwsze dlatego, że lista wyborcza – z racji wielości występującej na niej nazwisk – musiałaby przyjąć wymiar małej książeczki, a po drugie z racji niemożliwej do przeprowadzenia skutecznej akcji promocyjnej. Tworząc okręgi zawęża się więc listę kandydatów z jaką wyborcy mają styczność w czasie kampanii oraz w samym akcie wyboru. Jedyny przypadek, kiedy cały kraj stanowi jeden okręg wyborczy to wybory prezydenckie. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z kilkoma, w najgorszym przypadku z kilkunastoma kandydatami.

W przypadku wyborów do izb parlamentarnych możemy mieć do czynienia z okręgami jednomandatowymi (na podstawie ordynacji większościowej tworzy się tyle okręgów, ile jest miejsc w danej izbie, a mandat uzyskuje wyłącznie zdobywca największej liczby głosów) oraz wielomandatowymi (dla ordynacji większościowej mandat uzyskuje tyle najlepszych wyników w okręgu, ile przyznanych jest mu miejsc w danej izbie; w przypadku ordynacji proporcjonalnej ilość miejsc dla okręgu wskazuje ustawa, a ich podział przebiega proporcjonalnie do zdobytych głosów).