Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Odpowiedzialność parlamentarna

Jest to odpowiedzialność o charakterze politycznym ponoszona przez członków Rady Ministrów przed Sejmem za swoją działalność związaną z wykonywaniem funkcji rządzenia. Narzędziami służącymi do sprawowania tej kontroli są instytucje wotum zaufania i nieufności.

W art. 158 Konstytucji RP napisane jest, iż „Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę”. Istnieje także rozwiązanie (w świetle art. 159), wedle którego Sejm może wyrazić wotum nieufności poszczególnym ministrom. Jest to zatem forma wyrażenia niezadowolenia z działań konkretnego członka rządu, który w wyniku przegłosowania traci legitymizację do sprawowania piastowanej funkcji.