Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Odpowiedzialność kontraktowa

Jest to forma odpowiedzialności wynikająca z zawartego między stronami kontraktu czyli umowy. Jest to zatem odpowiedzialność o charakterze cywilnym, gdzie konsekwencje wynikają z niezastosowania się do wzajemnie i dobrowolnie przyjętych wobec siebie zobowiązań. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej ciężar dowodowy spoczywa na stronie, która wnosi pozew. To ona w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy (załączniki) ma wykazać, iż należne wobec niej zobowiązanie nie zostało zrealizowane (bądź zostało zrealizowane w sposób niewłaściwy). Osoba pozwana jeśli udowodni wykonanie zobowiązania, bądź wykaże, iż jego niewłaściwe wykonanie wynikało nie z jej winy, wtedy zostaje uwolniona od obowiązku jego realizacji.