Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Odpowiedzialność deliktowa

Jest to odpowiedzialność wynikająca z popełnienia czynu niedozwolonego, a zatem zabronionego przez określony przepis prawny. W wymiarze podstawowym sformułowana jest w art. 415 kodeksu karnego, który głosi, iż każdy „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Reszta przepisów jest jakąś formą doprecyzowania rozmaitych przypadków dla tej reguły. Aby można było mówić o odpowiedzialności deliktowej musi zajść kilka przesłanek. Po pierwsze w wyniku jakiegoś ludzkiego działania (bądź zaniechania) musi powstać określony skutek, będący w świetle istniejących przepisów czynem zabronionym. Następnie musi zostać wykazane istnienie związku przyczynowego pomiędzy danym działaniem, a szkodą (innymi słowy możliwość udowodnienia, iż dana szkoda jest efektem danego czynu). I wreszcie musi zostać wykazana wina sprawcy danego czynu.

Przykładem odpowiedzialności deliktowej jest uszkodzenie czyjegoś mienia (np. ogrodzenia) na skutek staranowania go przez samochód. Uszkodzenie mienia jest czynem zabronionym, gdyż nienaruszalność własności jest dobrem chronionym prawem. W wyniku zdarzenia powstała określona szkoda, której naprawienia domaga się właściciel posesji. Jeśli udowodni się, iż wypadek miał miejsce z powodu niezachowania ostrożności przez kierowcę, zostanie mu przypisana wina (a zatem określona zostanie personalność popełnionego czynu). I wtedy do kierowcy będzie należało naprawienie szkody. Jeśli jednak okaże się, iż wypadek był spowodowany wylaniem na drogę pewnej ilości oleju z cysterny i niewłaściwe usunięcie go, wtedy może okazać się, iż nie można przypisać kierowcy winy, gdyż wypadł on z drogi mimo tego, iż zachował wszelkie środki ostrożności.