Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Nonkonformizm

Postawa przeciwstawna konformizmowi. Charakteryzuje się krytycyzmem wobec zasad, zachowań i norm społecznych uznawanych za właściwe w danej grupie czy społeczności. Cechą charakterystyczną nonkonformizmu jest to, iż za wyrażające go zachowania niejednokrotnie grozi społeczna dezaprobata, wyśmianie, odrzucenie, represje psychiczne czy wręcz fizyczne, a w przypadkach gdy mają one formę obywatelskiego nieposłuszeństwa, także konsekwencje prawne (grzywna czy też więżenie). Warto jednak uświadomić sobie, iż pojęcie nonkonformizmu, podobnie jak i pojęcie konformizmu, ma charakter opisowy, a nie wartościujący. Znaczy to, iż w zależności od okoliczności, w jakich występuje, możemy przypisać mu znamię zjawiska społecznie pozytywnego lub negatywnego. Jednostka nonkonformistyczna stanowić może dla działającej grupy element racjonalizujący jej działanie, wskazującej na błędy w sytuacji, gdy wszyscy członkowie odczuwają samozadowolenie i swoistą „senność” na możliwe zagrożenia. Jest tak szczególnie w sytuacjach, gdy grupy działają w oparciu o określone schematy myślenia i ideologie. Nonkonformista w takich okolicznościach może stać się źródłem grupowej twórczości i przełamywania schematów. Szczególnym przypadkiem nonkonformizmu jest jednak obywatelskie nieposłuszeństwo, które najczęściej ma wyraz moralnego sprzeciwu wobec określonych decyzji czy działań władz. Szczególnie może to dotyczyć działań władz w sytuacji gdy panujący reżim ma znamiona niedemokratyczne. Nonkonformizm takiego rodzaju ma wtedy wymiar silnie polityczny. Oczywiście opisane powyżej kwestie nie zmieniają faktu, iż w określonych okolicznościach zachowanie nonkonformistyczne może być przykładem zwykłej bezmyślnej przekory, prowadzącej do dezintegracji grupy i rozsadzania wartościowych i niezbędnych elementów dominującej kultury.