Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Multikulturalizm

Zjawisko występujące w społeczeństwach złożonych z wielu różnych grup etnicznych i narodowościowych, prowadzące do współistnienia obok siebie (w ramach jednego społeczeństwa) całej gamy kulturowej różnorodności. Może charakteryzować się pewnym zakresem identyfikacji z podstawowym rdzeniem kulturowym wyznaczającym wspólny mianownik dla mieszkających obok siebie społeczności, ale także może występować w formie izolacyjnej, gdzie poszczególne grupy nie identyfikują się z sobą.

Idea społeczeństwa multikulturowego wykształciła się w czasie, kiedy nasilały się ruchy migracyjne z Europy do Ameryki, a także na skutek napływu do Europy przedstawicieli nowych społeczności, najczęściej pochodzących z kolonii brytyjskich czy francuskich. W teorii multikulturalizmu uznaje się prawo imigrantów do zachowywania własnej odrębności pod względem języka, kultury oraz zachowań społecznych, przy akceptacji głównego rdzenia norm społecznych. Pozwala na to będąca integralną częścią społeczeństw Zachodu idea tolerancji dla odmiennych stylów życia. Jest to cecha najbardziej różniąca multikulturalizm od asymilacji i integracji, w których dąży się do pełnego scalenia nowych jednostek i grup z dominującymi elementami kultury.