Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Główny organ sądowniczy ONZ, utworzony w roku 1945 na mocy Karty Narodów Zjednoczonych (a dokładnie dołączonego do niej Statutu) z siedzibą w Hadze. Rozpoczynając w roku 1946 swoją działalność zastąpił Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, który funkcjonował od 1922 roku. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest organem powołanym do rozpatrywania skarg wnoszonych przez państwa – strony Statutu – nie rozpatruje zatem skarg osób indywidualnych. Zakres spraw, którymi zajmuje się Trybunał określa sama Karta Narodów Zjednoczonych bądź traktaty, umowy międzynarodowe i konwencje, jednak może zając stanowisko w każdej kwestii wnoszonej przez państwa. Werdykty jakie wydaje trybunał opierają się na kilku podstawowych elementach. Po pierwsze na prawie międzynarodowym, a zatem na uznanych i obowiązujących konwencjach, traktatach, umowach i innych formach, w jakich wyraża się wola państw. Po drugie na zwyczaju międzynarodowym czyli na zbiorze powszechnie uznanych reguł, nie wyrażonych w żadnej z istniejących form prawnych prawa międzynarodowego, ale traktowanych jako bardzo ważne kryterium oceny działań i wydarzeń. Po trzecie na dotychczasowych wyrokach międzynarodowych instytucji sądowniczych. I wreszcie po czwarte na opiniach najznakomitszych znawców prawa międzynarodowego (co ma raczej charakter środka pomocniczego niż zasadniczego).

Siedziba MTS znajduje się w Hadze w Holandii, a jego ustrój wyrażony jest w Statucie MTS, który stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o skład Trybunału, to tworzy go 15 niezależnych sędziów bez narodowego parytetu (to znaczy bez przesądzania, iż muszą oni pochodzić z określonych krajów czy kontynentów). Mają jedynie posiadać nieposzlakowaną opinię moralną, odpowiadającą wysokim wymaganiom jakie stawia pełniona w Trybunale funkcja. Powinni także być uznanymi specjalistami w zakresie prawa międzynarodowego. Jedyne zastrzeżenie odnoszące się do narodowości dotyczy tego, iż w składzie Trybunału nie może zasiadać dwóch sędziów będących obywatelami tego samego państwa.

Wyboru sędziów dokonują dwie instytucje: Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa ONZ w sposób niezależny. O tym, którzy kandydaci zostaną wybrani decyduje uzyskanie bezwzględnej większości głosów w obu wspomnianych organach. Sędziowie, którzy uzyskają taki wynik pełnią swoją funkcję przez 9 lat i posiadają prawo bycia ponownie wybranym. Istnieje wobec sędziów jednak jedno zastrzeżenie, iż nie mogą pełnić w czasie swojej kadencji żadnego politycznego ani administracyjnego stanowiska. Aby zapewniona została ciągłość prac Trybunału co 3 lata wymianie podlega 1/3 składu MTS.