Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

Dokument o charakterze prawnym wypracowany na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku roku 1966. Wraz z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych był formą prawnego wypełnienia zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która miała charakter moralno – politycznego manifestu.

W Pakcie znajdują się zapisy traktujące o prawach, które w przeważającej mierze przynależą do drugiej generacji praw człowieka, m.in.: prawo do pracy, do tworzenia i należenia do związków zawodowych, do udziału w życiu kulturalnym, do ochrony zdrowia czy też do zabezpieczenia socjalnego. Można jednak znaleźć tez prawa polityczne takie jak prawo narodów do samostanowienia oraz swobody określania swego statusu politycznego.

Ochrona praw znajdująca się w wymienionym przez Pakt katalogu dokonuje się poprzez przedkładania sprawozdań Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz Radzie Gospodarczej i Społecznej w sprawie ich przestrzegania. Polska ratyfikowała Pakt 3 marca 1977 r.