Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

International Monetary Fund, IMF, MFW. Międzynarodowa organizacja finansowa, będąca jedną z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, powołana do życia w lipcu 1944 roku i posiadająca swoją siedzibę w Waszyngtonie. Zadania, jakie postawiono przez IMF to przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania współpracy walutowej między państwami, udzielanie pomocy finansowej państwom reformującym swoje finanse publiczne i przeżywającym kryzys w płatnościach, podejmowanie działań mających na celu wzrost zatrudnienia i rozwoju gospodarki krajów członkowskich Funduszu i wreszcie tworzenie mechanizmów stabilizujących kursy walut.

Można powiedzieć, iż Fundusz prowadzi działalność w czterech wymiarach: po pierwsze (1) w wymiarze regulacyjnym – kształtowanie wzorców do prowadzenia skutecznej i stabilnej polityki walutowej, szczególnie na arenie międzynarodowej i we wzajemnej wymianie walut; po drugie (2) w wymiarze kredytowym – poprzez udzielanie swoim członkom pożyczek na finansowanie działań stabilizacyjnych; po trzecie (3) w wymiarze konsultacyjnym – udzielanie krajom członkowskim szerokim pomocy w zakresie eksperckim, a także tworząc szerokie forum wymiany doświadczeń dla państw, zmagających się z rozmaitymi problemami o charakterze walutowym; i wreszcie po po czwarte (4) w sferze kontrolnej, co realizowane jest poprzez nadzór ekspertów z IMF nad rozmaitymi programami, dla których Fundusz udziela pożyczek.

Aby działania Funduszu były możliwe kraje członkowskie udostępniają ekspertom IMF szczegółowe dane dotyczące gospodarki, co stanowi podstawę do tworzonych ekspertyz i wniosków. jeśli chodzi o samo finansowanie działań Funduszu, to jego budżet powstaje ze składek członkowskich, które uzależnione są od zamożności poszczególnych krajów (ich PKB), ich bieżących możliwości płatniczych, a także od tendencji w gospodarce.