Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Mass media

To używana w języku publicystycznym nazwa środków masowego przekazu, przede wszystkim prasy, radia, telewizji i internetu, ale także wszelkich form docierania z jakimś przekazem (także reklamowym) do szerokiej publiczności. Stąd też częścią mediów masowych będą np. billboardy.

Za początek mediów masowych uważa się koniec XIX i początek XX wieku, kiedy to w USA nastała epoka masowych gazet, a następnie ogólnostanowych stacji radiowych. Z prasą mieliśmy już do czynienia od dawna, jednak kluczowy aspekt całego zjawiska – masowa skala i przekaz – nastąpiły na przełomie wieków. Początkowo mass media miały pełnić rolę informacyjną, gdyż coraz bardziej emancypujące się społeczeństwo, migrujące ze wsi do miast i zyskujące na podmiotowości, stawały się ważnym elementem życia społeczno – politycznego. Powszechne prawo wyborcze to jeszcze nie ten moment, ale bliskość realizacji tej idei oraz atmosfera wzrastającego znaczenia mas, powodowała, iż stały się one odbiorcą coraz obfitszych informacji. Powszechniejszy stał się także proceder zabiegania o ich przychylność.

Wejście do użytku i rozpowszechnienie odbiorników radiowych oznaczało kolejny krok w dziedzinie rozwoju mediów. Kontakt z głosem to możliwość zdynamizowania komunikatu. Dodatkowo początek XX wieku to narastające napięcie w stosunkach międzynarodowych i ostatecznie pierwsza wojna światowa, w czasie której rola prasy i radia okazały się mieć kluczowe znaczenie w procesie mobilizowania własnych społeczeństw. Wtedy także ujawniła się ogromna siła wypowiedzi medialnych dla interpretowania zachodzących z niebywałą szybkością (jak na tamten czas) zjawisk i wydarzeń.

Od samego początku media to także aspekt kulturotwórczy i socjalizujący. Niska cena prasy oraz darmowy przekaz radiowy to ogromna szansa na upowszechnianie wiedzy do tej pory przeznaczonej dla nielicznych. Dodatkowo dzięki swobodzie z jaką informacja zaczęła przemieszczać się po całych państwach, kontynentach, czy nawet w przestrzeni międzykontynentalnej (telegraf), spowodowała, iż świat stał się dla człowieka czymś namacalnym. Niemal sąsiedzkim. Następowała unifikacja określonych punktów widzenia, a swobodne zapoznawanie się z informacjami na temat życia do tej pory odległego i nieznanego, zrodziło w ludziach poczucie współuczestnictwa. Tak doszło do wejścia mediów w epokę powszechnego prawa wyborczego, kiedy to pozyskiwanie mas społecznych stało się najbardziej palącym zadaniem wszelkich opcji politycznych. To masy bowiem przyznawały od tej pory wieniec politycznego zwycięstwa. Kto popadł w ich niełaskę – strącany był w niebyt.

Okres II wojny światowej to czas, kiedy ujawniła się nowa rola mediów – rola najpotężniejszego propagandzisty. W tym okresie prym wciąż wiodły prasa i radio, ale pewne wydarzenia zapowiadały już epokę, w której dominująca rola miała przypaść telewizji. Warto wspomnieć takie kwestie jak pokazanie społeczności międzynarodowej masowego mordu w Katyniu (celem rozbicia koalicji Związku Radzieckiego z aliantami, gdyż mord dokonany przez Sowietów dotykał polskiej inteligencji – najważniejszej klasy społecznej jednego z państw koalicji antyhitlerowskiej) czy też relacje z wojny w Wietnamie, które spowodowały masowe protesty w USA przeciwko wojnie i ostatecznie porażkę operacji amerykańskiej. To tylko dwa przykłady roli mediów w kreowaniu układu sił w polityce. A przecież z każdą kolejną dekadą rola mediów stawała się coraz potężniejsza.

Z czasem, kiedy mimo zimnej wojny społeczność Zachodu niemal przywykła do poczucia bezpieczeństwa, ukształtowała się jeszcze jedna rola mediów jaką było dostarczanie rozrywki. Z czasem – w przeliczeniu na czas antenowy – ta rola miała zdominować pozostałe.

Współczesne mass media to przede wszystkim epoka internetu. Stworzenie na początku lat 90-ych masowego dostępu komputerów osobistych do sieci stanowiącej ich wspólne ogniwo, zapoczątkowało nową rewolucję informacyjną. Polega ona nie tylko na objętości tego źródła, ale przede wszystkim na fakcie, iż każdy jego uczestnik jest nie tylko odbiorcą, ale i potencjalnym twórcą, autorem przekazu. I chociaż także i tutaj (to znaczy w internecie) istnieją ośrodki o dominującym charakterze, to jednak nigdy przedtem tak znaczna część ludzkiej populacji nie miała tak wielkich możliwości w dziedzinie popularyzowania własnych opinii i przekonań.