Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Mała konstytucja

Jest to nazwa zwyczajowa ustaw konstytucyjnych mających charakter tymczasowy, regulujących najważniejsze kwestie ustrojowe w państwie do czasu uchwalenia właściwej konstytucji. Cechą charakterystyczną jest zawężony treściowo zakres regulacji, najczęściej ograniczający się jedynie do określenia najważniejszych organów władzy, wskazania ich trybu wyboru i posiadanych kompetencji.

Pierwszym przypadkiem ustawy o randze konstytucyjnej, mającej charakter tymczasowy była ustawa z 20 lutego 1919 roku, która składała się z dwóch artykułów i pięciu ustępów. Była zatem niezmiernie ubogim w regulacje dokumentem. Na jej podstawie Sejm, dziękując Marszałkowi Piłsudskiemu za dotychczasową działalność, powierzał mu – aż do uchwalenia zasadniczej konstytucji – dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa. Określał przy tym kompetencje Naczelnika, zakres jego odpowiedzialności i kwestie kontrasygnaty. Dodatkowo określał rolę Sejmu Ustawodawczego i sposób ogłaszania ustaw. Przestała obowiązywać na skutek wprowadzenia konstytucji z 17 marca 1921 roku.

Kolejną ustawą konstytucyjną, która przeszła do historii z określeniem „mała”, była ustawa z 19 lutego 1947 roku. Składała się z 32 artykułów zawartych w dziewięciu rozdziałach. Regulowała zasady funkcjonowania najwyższych organów władzy, w tym Prezydenta, który na mocy Konstytucji z 22 lipca 1952 roku, został aż do 1990 zlikwidowany z polskiego krajobrazu ustrojowego.

I wreszcie ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Była ona odpowiedzią na niespójność kolejnych nowelizacji konstytucji z 22 lipca 1952 roku, która mimo dokonanych po 1989 zmian w roku 1992 wciąż formalnie obowiązywała. Aby zapobiec hybrydyzacji i niespójności obowiązującego prawa konstytucyjnego, a także aby znieść nieakceptowany dorobek czasów stalinowskich, postanowiono stworzyć akt o charakterze tymczasowym. Zakres jego regulacji – choć nie wyczerpywał wszystkich materii ustrojowych – był jednak dość szeroki. Z kwestii istotnych brakowało w nim postanowień dotyczących sytuacji prawnej jednostki w państwie, a zatem kwestii odnoszących się do wolności i obowiązków obywatelskich. Dodatkowo nie wciągnięto w zakres treści dokumentu postanowień odnoszących się do ustroju i organizacji władzy sądowniczej. Jednak mimo tych wszystkich luk konstytucja ta była aktem stwarzającym ważne mechanizmy rządzenia, uwzględniające takie zasady jak demokratyczny charakter państwa, suwerenności narodu czy pluralizmu politycznego.