Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Lobbing

Działalność polegająca na podejmowaniu zgodnych z prawem działań mających na celu wpływanie na decyzje władzy państwowej i samorządowej. Często niesłusznie uznawana za odmianę korupcji, choć zapewne (z racji funkcjonowania na pograniczu polityki i biznesu) niejednokrotnie do niej prowadząca. Szeroko rozumiany lobbing to działalność pojmowana jako wpływanie na określone decyzje polityczne, gdzie stroną lobbującą może być jakiś lokalny polityk próbujący wpłynąć na przyznanie określonej dotacji inwestycyjnej, ale także wysoko postawiona osoba z organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, stowarzyszeń czy firm. Lista może być jednak szersza jeśli włączymy do niej dodatkowo liderów związkowych, autorytety w określonych branżach i dziedzinach gospodarki (liderzy opinii), a także organizacje mająca istotne znaczenie dla kształtowania się opinii społecznej (np. stowarzyszenia ekologiczne).

Współczesny lobbing coraz częściej jest zjawiskiem, które nie ogranicza się jedynie do działalności parlamentarnej i wpływania na polityków osobistymi kontaktami, ale podejmuje swoją misję za pomocą środków masowego przekazu. Służą do tego rozmaite kampanie medialne, które mają na calu zmianę społecznego postrzegania określonych spraw (np. dyskryminacji określonej grupy osób czy też zmiany systemu prawa), a w konsekwencji – poprzez zmianę opinii publicznej), wpływania na ostateczne decyzje polityków. Niejednokrotnie wykorzystuje się kampanie społeczne jako formę wyprzedzającą dla bezpośredniej pracy samych lobbystów. Kampania przygotowuje grunt, zmienia społeczne postrzeganie, a kiedy to nastąpi do pracy wkraczają lobbyści. Ich rola jest wtedy znacznie łatwiejsza, gdyż politycy mając na uwadze przyszłe wybory, kierują się wynikami sondaży społecznych.