Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Lewica

Pojęcie odnoszące się do określonych koncepcji myślenia społeczno-politycznego, w których najważniejszymi aspektami są równość i wszelkiego rodzaju emancypacja. Określenie to wzięło swój początek z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej i odnosiło się do przedstawicieli mieszczaństwa (stanu trzeciego), którzy w Stanach Generalnych zajmowali miejsce po lewej stronie przewodniczącego. Przedstawiciele arystokracji i duchowieństwa – a zatem tych, którzy opowiadali się za obroną dotychczasowego porządku społecznego – zajmowali miejsce przeciwne, zasiadając po stronie prawej.

Obecnie w obrębie ugrupowań politycznych i społecznych o proweniencji lewicowej znajdują się wszystkie siły mające w swojej nazwie przedrostek „socjal”. Wskazuje on, iż partie te – przynajmniej w założeniach ideowych – stawiają na walkę o postulaty socjalne, a dodatkowo na zmianę tzw. tradycyjnego porządku społecznego, który uważają za dyskryminujący. Ten wątek znajduje się w hasłach lewicy od samego początku, a od czasów Kapitału i Manifestu komunistycznego Karola Marksa zyskał doktrynalną podstawę. Obecnie w ich programach kluczowym pojęciem odnoszącym się do tej kwestii jest słowo „wykluczenie”.

Do innych ważnych postulatów programowych lewicy należą m.in. kwestie związane z tzw. Liberalizmem społecznym i obyczajowym, ochrona praw mniejszości (w ostatnich latach przede wszystkim mniejszości seksualnych), poparcie dla finansowania z budżetu systemu opieki zdrowotnej i edukacji, utrzymanie prawa państwa do interwencjonizmu w sferze gospodarczej i wreszcie sprzeciw wobec podatku liniowego. Z postulatów z pogranicza postulatów prawniczych i społecznych postulat rozdzielenia państwa i Kościoła. Często nacechowany jednak niechęcią do religii jako takiej i instytucji Kościoła rzymskiego.

Trudno jednak byłoby szukać wśród ugrupowań lewicowych jakiejś jednolitości. Wśród nich znajdziemy bowiem i takie, które określając się mianem komunistycznych wyrażają sprzeciw wobec panującego modelu społeczno-gospodarczego i wciąż postulują ideały rewolucji oraz takie, które określilibyśmy mianem socjaldemokratycznych, w pełni akceptujące demokratyczny porządek społeczny i rodzone w jego łonie prawo. Do lewicy należą także wszelkie ugrupowania mające w swoich hasłach ideały anarchistyczne, feministyczne, ekologiczne i antyglobalistyczne. Jednoznaczna klasyfikacja jest zatem bardzo trudna, o ile w ogóle możliwa.