Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Korporacjonizm

Pojęcie pochodzące z języka łacińskiego, w którym słowo corporatio oznacza zrzeszenie, stowarzyszenie. Wskazując na źródłosłów tego pojęcia można także sięgać do łacińskiego słowa corpus oznaczającego ciało, organizm. Terminem tym określa się w naukach politycznych doktrynę społeczno – ekonomiczną, która postrzega życie społeczne jako efekt działań w zespole naturalnych, wielowymiarowych i solidarnych społeczności ludzkich, działających na rzecz szeroko rozumianego dobra swoich członków. Człowiek w myśleniu korporacyjnym postrzegany jest zawsze jako część większej całości, zaś zespół jego zależności i powiązań powoduje, iż jego żywotne interesy nie mogą być postrzegane indywidualnie lecz zawsze w odniesieniu do całości – korporacji (zrzeszenia). Jest to zatem doktryna przeciwstawiająca się indywidualistycznemu liberalizmowi, która na krawędzi swojej krytyki stawia także kolektywistyczny socjalizm.

Idee korporacjonizmu zmierzają do takiej organizacji systemu społecznego, aby z osób wykonujących tą samą profesję (w wymiarze pracodawcy i pracownika) bądź też mających na nią wpływ, stworzyć całościowy organizm, dodatkowo koordynowany przez państwo. Korporacjonizm był jednym z głównych elementów nauki społecznej Kościoła w kwestiach gospodarczych, bazując na tzw. zasadzie pomocniczości. Był zatem formą zawodowego samorządu, którego celem było budowanie solidaryzmu społecznego i tworzenie bezpieczniejszych i stabilniejszych społecznie grup i społeczności.

Z racji swoich rzeczywistych wdrożeń korporacjonizm wiązany jest z doktryną włoskiego faszyzmu, następnie także narodowego socjalizmu. Polegał m.in. na fakcie wykorzystywania przedsiębiorstw prywatnych w realizowaniu polityki państwa. Właściciel stając się swego rodzaju najwyższym zarządcą, tracił prawo do pełnego dysponowania swoją własnością. Korporacjonizm w tym wydaniu był czymś przeciwnym do założeń jakie nadała mu nauka społeczna Kościoła, gdyż czynił z korporacji jeden z elementów administracji państwowo-partyjnej.

Obecnie w Polsce pojęcie korporacji ma swoje znaczenie w odniesieniu do pewnej grupy profesji i zawodów, które z mocy prawa tworzą struktury korporacyjne. Ich zadanie polega na kontroli właściwego przygotowania adepta do wykonywania danego zawodu, co realizuje się poprzez odpowiedni system egzaminacyjny. Aby zatem jakaś osoba mogła wykonywać dany zawód (prawnika, lekarza, pośrednika nieruchomości), musi zdać egzamin przed jedną z komisji korporacyjnych, stając się równocześnie z mocy samego prawa jej członkiem. Zadaniem korporacji (w świetle założeń) jest dbałość o wysoką jakość usług świadczonych przez osoby wykonujące daną profesję, co ma się realizować poprzez istnienie wewnętrznego kodeksu etyki zawodowej.