Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Korporacja zawodowa

Jest to forma samorządu zawodowego skupiającego osoby fizyczne wykonujące określony zawód, którego rolą jest ochrona interesów danej grupy zawodowej i dbałość o określoną jakość wykonywanych usług. Do korporacji przynależy się z mocy prawa z tytułu wykonywania określonego zawodu albo z mocy uzyskania określonych uprawnień. Najczęściej istnienie korporacji wiąże się z zawodami mającymi znamiona zaufania publicznego lub szczególnej odpowiedzialności, np. lekarza, prawnika, notariusza czy architekta. Jednostki organizacyjne samorządu (korporacji) posiadają osobowość prawną i swoją strukturę – nie dotyczy to jednak samorządów sędziowskich, prokuratorów, zawodowych kuratorów sądowych i referendarzy sądowych. W ramach samorządów istnieją określone komórki, które odpowiadają za rejestrację, szkolenia, określanie zasad etyki zawodowej czy działalność socjalną na rzecz członków – organy te stanowią tzw. prawo wewnątrzkorporacyjne.