Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konwencja

Pojęcie oznaczające jedno ze źródeł prawa międzynarodowego, biorącego swój początek z oświadczenia woli co najmniej dwóch państw i mające skutki prawne dla tych państw. Konwencja jest obok traktatu najważniejszą formą w jakiej tworzone jest prawo międzynarodowe. Różni się od niego tym, iż konwencja najczęściej jest formą wielostronnego oświadczenia, w którym strony (państwa) zobowiązują się do przestrzegania jakiejś kategorii praw. Traktat natomiast jest formą oświadczenia woli, na podstawie którego państwa nakładają na siebie zobowiązania o charakterze politycznym, gospodarczym bądź militarnym.

Pojęcie konwencji może odnosić się także do walnego zebrania członków danej partii (reprezentacji poszczególnych oddziałów), na którym dokonywany jest wybór przewodniczącego (szefa) danej partii bądź jej kandydata na najwyższy urząd w państwie (np. konwencje wyborcze w Stanach Zjednoczonych).