Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kontrkultura

W sensie etymologicznym pojęcie oznaczające formę kultury mającej charakter alternatywy czy wręcz sprzeciwu wobec kultury dominującej. Należy jednak je rozumieć w konkretnym kontekście odnoszącym się do wydarzeń z lat 60-ych XX wieku, kiedy w środowiskach akademickiej młodzieży w Stanach Zjednoczonych nastąpiła radykalna negacja dominujących przejawów kultury i bunt przeciwko jej regulacjom. Dokonana wtedy rewolta kontrkulturowa dotyczyła wielu kwestii o charakterze społeczno – politycznym, jednak największe zmiany wywarła w aspekcie życia seksualnego człowieka głosząc hasła tzw. wolnej miłości. Kontrkultura stała się zarzewiem także takich idei jak pacyfizm, feminizm, anarchizm czy ekologizm.

Dziś uważa się, iż kontrkultura stała się podstawą większości przekonań będących treścią doktryny nowej lewicy, w której dwoma najważniejszymi wątkami jest przemodelowanie wzorów obowiązującej kultury i zerwanie z tradycyjnie pojętą moralnością oraz kwestia tzw. wykluczenia (dyskryminacja różnego rodzaju mniejszości). Za jej ojca i głównego ideologa uważa się Herberta Marcusego, czerpiącego z kilku różnych nurtów doktrynalnych m.in. z marksizmu, anarchizmu, trockizmu czy maoizmu. Stąd też jego myśl charakteryzuje rewolucyjność i dążenie do obalenia istniejącego porządku społecznego. Miała charakter silnie ideologiczny, a w sferze odnoszącej się do kultury i obyczajowości silnie nawiązująca do freudyzmu.