Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kontrasygnata

W ogólnym znaczeniu jest to podpis składany pod aktem prawnym, przez osobę, która nie jest podmiotem go wydającym, ale który jest niezbędny dla jego wejścia w życie. W świetle Konstytucji RP jest to pojęcie określające podpis składany przez Prezesa Rady Ministrów pod aktami urzędowymi Prezydenta RP. W polskiej Konstytucji pojęcie kontrasygnaty nie występuje, jednak z racji szerokiego stosowania tej praktyki, pojęcie to ma charakter powszechny. Istnienie kontrasygnaty spowodowane jest faktem, iż Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej za swoje działania, także te mające charakter prawny, stąd też po złożeniu podpisu, odpowiedzialność za wprowadzone prawo ponosi Prezes Rady Ministrów. W wielu krajach zamiast podpisu szefa rządu może być też stosowany podpis odpowiedniego ministra.

W polskiej Konstytucji przepis mówiący o konieczności kontrasygnaty zawarty jest w art. 144 w ust. 1: „Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem”.