Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konstytucjonalizm

Jest to doktryna prawna i zarazem jedna z naczelnych zasad ustrojowych Rzeczpospolitej Polskiej mówiąca, iż Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym, z którym wszystkie akty prawne obowiązujące na terenie RP muszą być zgodne. Stwierdzenie to prowadzi do konkretnych konsekwencji, a mianowicie do istnienia w państwie hierarchicznego systemu prawa, a także zespołu instytucji ochrony prawnej mającej stać na straży przestrzegania prawa. W szczególności prawa konstytucyjnego. W Polsce rozwiązanie to skutkuje istnieniem tzw. sądownictwa konstytucyjnego, którego zadaniem jest kontrola zgodności aktów prawnych z konstytucją. Rolę tą pełni Trybunał Konstytucyjny, choć takie rozwiązanie nie zawsze jest stosowane. W stanach Zjednoczonych funkcje sądu konstytucyjnego pełni Sąd Najwyższy.

Konstytucjonalizm jest doktryną prawną charakterystyczną dla wszystkich systemów, w których panuje utrwalona długą tradycją demokracja, bądź też takich, które mimo mniejszych tradycji podejmują ustrojowy wysiłek aby ją na trwale zbudować. Doktryna ta bazuje na przekonaniu, iż kluczowym elementem każdego ustroju powinna być idea rządu ograniczonego. Dzięki takiemu rozwiązaniu prawo pozostaje obojętne na to, kto w danym momencie sprawuje władzę. Jego rolą jest bowiem tworzyć reguły które byłyby stabilne, przewidywalne i jak najmniej podatne na naciski bieżących rozgrywek politycznych. I właśnie temu służy Konstytucja ze swoim specjalnym trybem zmiany. Konstytucjonalizm oznacza zatem, iż władza rządu nie jest sprawowana w pierwszej kolejności zgodnie z wolą dominującej na scenie politycznej większości, ale zgodnie z prawem. Stąd też tak istotne jest, aby Konstytucja nie stanowiła jedynie manifestu politycznego ani woli politycznej suwerena czy rządzącej elity, lecz aby byłą szczególnym rodzajem normatywnego programu, standardu, do którego wszyscy (łącznie z władzą) mają dążyć.