Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konstytucja

Inaczej ustawa zasadnicza. Jest to akt prawny zawierający fundamentalne zasady ustroju państwa (takie jak zasada suwerenności Narodu czy republikańskie formy państwa), wedle których organizowane jest życie polityczno – społeczne w danym państwie, ustanawiane są najwyższe organy władzy państwowej wraz z określeniem ich kompetencji, a także wskazana jest lista wolności, praw i obowiązków obywatelskich. Wyróżniają ją spośród innych aktów prawodawczych ją najczęściej trzy cechy: szczególna treść, szczególna (najwyższa) moc prawna, gwarantowana najczęściej istnieniem specjalnego organu czuwającego nad jej przestrzeganiem (w Polsce Trybunał Konstytucyjny) i wreszcie szczególny tryb zmiany (w innej procedurze niż ustaw zwykłych).

W nauce prawa wyróżnia się kilka kryteriów wedle których następuje klasyfikacja konstytucji. Po pierwsze konstytucje z uwagi na kryterium formy dzielimy na pisane (uchwalone w jednym akcie prawnym, z ewentualnymi nowelizacjami – np. Konstytucja RP) i niepisane (brak jednego aktu prawnego zawierającego treści o najwyższej randze prawnej w państwie – np. rozwiązanie brytyjskie). Po drugie ze względu na zakres treści dzielimy konstytucje na pełne (regulują szeroki zakres spraw, od kwestii władzy, praw człowieka, gospodarki, aż do zagadnień społecznych włącznie) i niepełne (np. znane z historii Polski tzw. małe konstytucje, zawierające jedynie najważniejsze rozwiązania ustrojowe takie jak podział i kompetencje organów władzy). Po trzecie ze względu na procedurę wdrożenia w system prawny dzielimy je na uchwalane (dokonuje tego suwerenny organ legislacyjny danego państwa, w oparciu o określoną procedurę) i oktrojowane (inaczej nadane – np. konstytucje Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego). Po czwarte ze względu na możliwości dokonywania zmian dzielimy je na elastyczne (procedura taka sama jak w przypadku ustawy zwykłej) i sztywne (procedura posiadająca zmienione, podwyższone kryteria). I wreszcie po piąte z uwagi na okres obowiązywania dzielimy je na czasowe (wskazany czas – np. na 25 lat, albo do czasu uchwalenia właściwej konstytucji – jak w przypadku tzw. małych konstytucji) i stałe (brak określonego terminu obowiązywania).

Jeśli chodzi o funkcje konstytucji, to z całą pewnością możemy wskazać co najmniej na kilka z nich. Po pierwsze funkcję prawną polegającą na tworzeniu zrębów systemu prawnego w państwie i stanowieniu dla niego ogólnych ram. Po drugie funkcję stabilizacyjną związaną z określeniem zasad na jakich opiera się życie w danym państwie, a dzięki temu nadanie im określonej trwałości (choćby poprzez formalne trudności związane ze zmianą). Po trzecie funkcję programową, polegającą na wskazaniu pewnych celów do zrealizowania (np. idea państwa socjalnego w sytuacji, kiedy nie jest ono urzeczywistnione). Po czwarte funkcję integracyjną poprzez stworzenie jednego systemu prawnego dla wszystkich obywateli w państwie i wskazanie identycznych dla wszystkich standardów. Po piąte funkcję organizacyjną na skutek stworzenia zasad do działania w przestrzeni publicznej – zarówno politycznej, jak i gospodarczej. I wreszcie funkcję wychowawczą poprzez określenie wartości, których przestrzeganie stanowi wspólną przestrzeń aksjologiczną dla pluralistycznego społeczeństwa.