Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konformizm

Zjawisko szeroko opisywane w psychologii społecznej, polegające na zmianie własnego zachowania na skutek realnego bądź wyobrażonego wpływu lub oczekiwań innych osób. W tym rozumieniu konformizm będzie postrzegany negatywnie jako wyraz rezygnacji z własnych aspiracji i przekonań. Jednak w rzeczywistości – jak podkreśla jeden z najsłynniejszych współczesnych psychologów społecznych Elliot Aronson – nie jest on ani dobry, ani zły. Mało tego – jest on fundamentem każdej socjalizacji. Jeżeli zgodzimy się, iż jej istotą jest kształtowanie zachowań zgodnych z powszechnie przyjętymi formami i sposobami bycia, wtedy umiejętność tworzenia zachowań o dużym współczynniku konformizmu świadczyć będzie o właściwym rozwoju i spoistości grupy. Konformizmem będzie w takim wypadku na przykład działanie zgodnie z postanowieniami prawa; przestrzeganie reguł ustanawianych przez państwo nie musi być w pełni akceptowane przez wszystkie jednostki, jednak ich przestrzeganie stanowi kluczowy element społecznego ładu. Jeśli każdy podkreślałby swoje osobiste niezadowolenie, stanowiłoby to podstawę do tworzenia się anarchii i deregulacji sfery publicznej. Doskonałym przykładem, takiego społecznie użytecznego konformizmu jest dostosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

Z drugiej strony konformizm może mieć swoje bardzo negatywne moralnie konsekwencje. Jeśli jednostka podejmuje jakieś działanie wynikające z presji grupowej, którego skutkiem jest jakaś ludzka krzywda (zniszczenie czyjegoś mienia), wtedy konformizm należy ocenić negatywnie. Jednak ta negatywna ocena powstaje dopiero w konkretnym kontekście. Samo zjawisko konformizmu ma charakter opisowy, to znaczy nie zostaje mu przypisana ocena moralna.