Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Koncyliacja

Jest to pojęcie pochodzące od łacińskiego słowa conciliatio oznaczającego akt zjednania sobie kogoś. W znaczeniu w jakim używane jest dzisiaj rozumiane jest jako zespół działań mających na celu rozstrzyganie sporów międzynarodowych w oparciu specjalną komisję, która przygotowuje propozycje rozwiązań i prezentuje je stronom sporu. Komisja koncyliacyjna może mieć charakter stały bądź doraźny (ad hoc), wynikający z chęci rozwiązania konkretnej kwestii. Ma jednak zawsze charakter dobrowolny dla stron.

W postępowaniu koncyliacyjnym charakterystycznym wątkiem jest to, iż powołana komisja sama szuka rozwiązania bez udziału stron. Tym więc różni się od postępowania mediacyjnego, w którym w procesie wypracowywania rozwiązania biorą udział trzy strony – strony sporu i mediator. Proponowane przez komisję rozwiązanie jest podobnie jak w mediacji propozycją, która jest wdrażana w życie wyłącznie w przypadku wzajemnej akceptacji. W przeciwnym razie może podlegać odrzuceniu bądź dalszym ustaleniom.