Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Komitet Praw Człowieka

Jest to instytucja powołany do życia na mocy artykułu 28 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych podpisanego 16 grudnia 1966 roku. Jego głównym zadaniem jest kontrolowanie procesu realizacyjnego postanowień Paktu oraz dołączonych do niego dwóch Protokołów Fakultatywnych. W skład Komitetu Praw Człowieka wchodzi 18 osób posiadających nieposzlakowaną opinię, uważanych za ekspertów w dziedzinie praw człowieka. Prawo ich zgłaszania posiadają wszystkie państwa, które ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, a ci, którzy zostaną wybrani w głosowaniu tajnym pełnią swoją funkcję przez 4 lata. Komitet zbiera się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku bądź też w biurze ONZ Genewie (art. 37 Paktu).

Głównym założeniem składanych do Komitetu skarg jest ich ostateczna instancja. Znaczy to, iż osoba, która uważa, że jej prawa zawarte w Pakcie zostały naruszone, może zwrócić się do Komitetu tylko wtedy, gdy podjęła próbę dochodzenia swoich praw w sądownictwie krajowym i wyczerpała w tej mierze wszystkie drogi odwoławcze. Kluczowe jest także zastrzeżenie, iż dana sprawa nie może być równocześnie przedmiotem rozpatrywania przez inny międzynarodowy organ sądowy (np. Europejski Trybunał Praw Człowieka bądź Europejski Trybunał Sprawiedliwości). Ostateczne decyzje Komitetu nie są wiążące dla państw. Mają jedynie moc moralnego napomnienia i to od samego państwa zależy decyzja o ewentualnej zmianie werdyktu.

Poza rozpatrywaniem sytuacji spornych, Komitet dokonuje także oceny działań mających na celu zwiększenie ochrony praw człowieka wśród państw-sygnatariuszy Paktu, u których takie naruszenia występują bądź występowały. Nie istnieje jednak żaden mechanizm siłowy, który w przypadku nie wywiązywania się z podpisanych zobowiązań przymuszałby państwo naruszające do zmiany działań.