Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Komisja Europejska

Najważniejszy organ polityki bieżącej Unii Europejskiej, pełniący rolę egzekutywy i odpowiedzialny za realizowanie aktualnej unijnej polityki. W ramach kompetencji Komisji Europejskiej mieszczą się przede wszystkim takie kwestie jak nadzór nad działalnością agencji unijnych oraz zarządzanie funduszami Unii. Dla realizacji swoich zadań została wyposażona w inicjatywę legislacyjną dla wnoszenia nowych projektów prawnych na forum Parlamentu Europejskiego. Jej siedzibą jest Bruksela. Na początku 2010 roku składała się z 27 komisarzy, z których każdy pochodził z innego kraju członkowskiego, nie reprezentując jednak ich interesów, ale interesy całej Unii Europejskiej. Na czele Komisji Europejskiej stoi jej Przewodniczący wybierany przez Parlament Europejski.

Formowanie nowej Komisji następuje po wyborach do Parlamentu Europejskiego i zaczyna się od wyboru jej przewodniczącego. Dokonuje tego Rada Europejska większością kwalifikowaną, uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego i przeprowadzając stosowne konsultacje w państwach członkowskich. Tak wybrany przez Radę Przewodniczący jest wybierany przez Parlament Europejski większością głosów członków wchodzących w jego skład. Tak wybrany Przewodniczący, zgodnie z sugestiami państw członkowskich, przedstawia Radzie listę pozostałych członków Komisji. Przewodniczący, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i pozostali członkowie Komisji podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski. Na podstawie takiego zatwierdzenia Rada Europejska większością kwalifikowaną mianuje Komisję.

Jeśli chodzi o polityczną odpowiedzialność Komisji, to dokonuje się ona przed Parlamentem Europejskim, który może ją odwołać poprzez procedurę wotum nieufności. Przy czym Komisja podejmując swoje decyzje kolegialnie, ponosi solidarną odpowiedzialność przed PE, co oznacza, iż nie można odwołać pojedynczego komisarza, ale cały skład. Aby materia, która może stać się podstawą odwołania, była znana członkom Parlamentu Europejskiego, Komisja ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich jego sesjach, podczas których wyjaśniane są zagadnienia dotyczące jej działalności. Członkowie Parlamentu na bieżąco mogą również zwracać się z interpelacjami do członków Komisji Europejskiej.

Od przyjęcia Rumunii i Bułgarii do UE 1 stycznia 2007 r. liczebność Komisji została ustalona na 27 członków, co oznacza, iż każdemu państwu członkowskiemu przypadł jeden przedstawiciel. Skład ten obejmuje także Przewodniczącego KE i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z jej wiceprzewodniczących. Jednak zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego 1 listopada 2014 roku Komisja składać się będzie z takiej liczby członków, która odpowiada 2/3 liczby państw członkowskich. Może to się zmienić, jeśli Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, podejmie decyzję o zmianie tej liczby. Aby zachować kryterium równego udziału każdego z nich mają być oni wybierani w systemie rotacyjnym. Na czele komisji stoi jej Przewodniczący, pełniący tą funkcję przez całą kadencję Komisji. Do najsłynniejszych należał Jacques Delors (Francja), na którego przypadało uchwalenie tak ważnych dokumentów jak Jednolitego Aktu Europejskiego oraz traktatu z Maastricht. Ale znani są także trzej późniejsi: Jacques Santer (Luksemburg), Romano Prodi (włochy) i José Manuel Durão Barroso (Portugalia).

Do najważniejszych zadań Komisji Europejskiej należy kilka kwestii. Po pierwsze (1) tworzenie projektów nowego prawa, które następnie przedkładane jest do zatwierdzenia Radzie Unii Europejskiej lub Parlamentowi Europejskiemu. Po drugie (2) wdrażanie decyzji Parlamentu i Rady UE, a także dbałość o wykonanie budżetu – realizuje zatem każdy aspekt unijnej polityki: politykę społeczną, gospodarczą, rolną czy obronności. Po trzecie (3) Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie wykonalności unijnych traktatów; posiada w związku z tym prawo nakładania kar oraz występowania do Trybunału Sprawiedliwości ze skargami przeciw państwom nie wykonującym postanowień traktatowych; stąd też określa się Komisję jako “strażnika traktatów”. I wreszcie po czwarte (4) Komisja reprezentuje UE wobec innych podmiotów prawa międzynarodowego, np. Światowej Organizacji Handlu.