Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kolektywizm

Doktryna polityczna posiadająca swoje dwa kluczowe znaczenia. W pierwszym przypadku kolektywizm jest poglądem przeciwstawiającym się indywidualizmowi, podkreśla zatem pierwszeństwo interesów danej zbiorowości nad interesami jednostki, a zatem także nad jej osobistymi potrzebami. Kolektywizm w takim znaczeniu przekłada się na określone zjawiska polityczne, wpływając na kształt ustrojów państwa. Znakomitym przykładem kolektywizmu są wszelkie utopie społeczne, w których postuluje się stworzenie idealnego społeczeństwa. W przedstawianych wizjach kluczowe jest to, iż wizja ma charakter całościowy, jest pewnym obrazem zaplanowanym dla wszystkich obywateli danej społeczności. A to przesądza o tym, iż każda jednostka musi realizować w niej miejsce jej przypisane, nie zaś swoje osobiste dążenia. W kolektywizmie nie bierze się pod uwagę osobistego szczęścia jednostki, ale całość funkcjonującego społecznego organizmu.

Drugie rozumienie pojęcia kolektywizmu związane jest z wymiarem gospodarczym i związane jest z przekonaniem opowiadającym się za likwidacją własności prywatnej i wprowadzeniem w miejsce tego rozwiązania tzw. własności kolektywnej. Właścicielami stawałyby się w ten sposób określone społeczności mające charakter stowarzyszeń wolnych jednostek, które w równym stopniu mogłyby korzystać z posiadanych przez daną społeczność dóbr.

Idee kolektywne w wymiarze realnych rozwiązań stały się podstawą dla funkcjonowania systemów totalitarnych; w aspekcie gospodarczym przede wszystkim w wymiarze sowieckim i wszelkich jego komunistycznych wcieleniach (np. komunizm chiński), a w wersji politycznej we wszystkich totalitaryzmach. W imię kolektywnych idei łamano wszelkie możliwe prawa człowieka. Stworzono nieludzkie polityczne systemy doprowadzające do perfekcji kontrolę nad własnym społeczeństwem. Nikt nie miał wyboru – człowiek był zmuszany do włączenia się w realizację idealnej wizji społeczeństwa. Każda próba odmienności kończyła się w zasadzie w jeden sposób – fizyczną likwidacją.