Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kolegium odwoławcze

Jest to organ powołany do rozpatrywania odwołań od decyzji organów administracji publicznej, a zatem jednostek wykonawczych samorządu terytorialnego oraz wojewodów. Sprawami, w jakich orzekają kolegia mogą być wszelkie rozstrzygnięcia administracyjne podejmowane przez właściwe w konkretnych przypadkach organy administracji: np. nie uzyskanie pozwolenie na budowę, nie wydanie licencji lub koncesji, zażalenia na podjęte postanowienia, żądanie przez podmiot wnoszący sprawę ponownego rozpatrzenia sprawy bądź też orzeczenie nieważności określonej decyzji (np. wyburzenia jakiegoś budynku uznanego za zagrażający życiu bądź zdrowiu).