Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kodeks

Jest to szczególnego rodzaju akt normatywny zawierający usystematyzowany według ściśle określonych zasad i w logiczny sposób zbiór wszystkich przepisów regulujących wybraną dziedzinę życia społecznego. Innymi słowy: kodeks to akt prawny normujący zagadnienia z danej gałęzi prawa. Przykładami kodeksów są m. in. kodeks karny – regulujący system nakazów i zakazów oraz wskazujący zachowania określane mianem przestępstw, kodeks cywilny – regulujący sprawy majątkowe i niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, kodeks ruchu drogowego – zbiór przepisów regulujących poruszanie się na drogach publicznych.