Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kategoria socjologiczna

Jest to zbiór ludzi podobnych pod względem jakiejś cechy istotnej społecznie, która przesądza o realnym podobieństwie sytuacji życiowej, interesów i szans osób należących do tego zbioru. Osoby te nie posiadają jednak zbiorowego poczucia odrębności, które tworzyłoby z nich jakiś realny podmiot życia społecznego. Coś ich wyróżnia, a element wyróżniający jest istotny społecznie. Przykładem kategorii socjologicznej może być zbiór jednostek zamieszkujących wielkie miejskie blokowiska; ich sytuacja życiowa cechuje się określonym podobieństwem warunków życia i typu sąsiedztwa, które różni się od warunków zamieszkiwania w kamienicy czy we własnym domu. Jako zbiorowość jednostki te nie posiadają jednak żadnych wspólnych celów, które krystalizowały by z nich jakiś zbiorowy podmiot życia społecznego.

Istnieją jeszcze dwa pojęcia blisko związane z pojęciem kategorii socjologicznej: kategoria statystyczna oraz kategoria społeczna. Ta pierwsza oznacza zbiór jednostek wyróżnionych pod względem jakiejś cechy, niekoniecznie istotnej społecznie, które dzięki niej można wyraźnie odróżnić od jakichś innych jednostek. To drugie zaś oznacza osoby podobne pod względem jakiejś istotnej społecznie cechy, posiadające dodatkowo świadomość swojego podobieństwa, a co za tym idzie świadomość wyróżnienia się od innych. Często przejawia się to w posiadaniu jakiejś formalnej organizacji, wyrażającej interesy danej kategorii. Przykładem mogą być kombatanci bądź osoby, które przeżyły w czasie II wojny światowej dramatyczne historie związane z pobytem w obozach pracy i obozach koncentracyjnych.