Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kasacja

Jest to nadzwyczajny środek odwoławczy stosowany wobec wyroku sądu drugiej instancji, wnoszony do Sądu Najwyższego. W przeciwieństwie jednak do postępowań na wcześniejszych etapach, kasacja nie bada materii sprawy, w której zapadł wyrok, ale skupia się na formalnym wymiarze postępowania procesowego, badając, czy nie zostały naruszone zasady postępowania sądowego. Przedmiotem zaskarżenia w kasacji nie jest zatem materiał dowodowy i żądanie jego ponownego zbadania. Sąd kasacyjny wydaje wyrok abstrahując od materii sprawy skupiając się jedynie na samych kwestiach procesowych (sposób powoływania świadków, załączania nowych dowodów itp.). Postępowanie kasacyjne kończy cały proces sądowy. Jeśli zatem sąd przychyli się do wniosku o kasację, jest to moment, w którym dana sprawa zostaje formalnie uchylona, to znaczy, że wszystkie dotychczasowe rozstrzygnięcia sądów I i II instancji są nieważne. Sprawa zatem – jeśli strona przeciwna kasacji nie zgadza się z orzeczeniem sądu – musi ponownie zostać wniesiona do sądu pierwszej instancji.