Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Karta Praw Podstawowych

Jest to dokument prawny stworzony przez specjalnie stworzony do tego komitet złożony z szefów państw, szefów rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, przedstawicieli parlamentów krajowych, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Dokument został ogłoszony i podpisany przez szefów rządów wszystkich krajów UE w dniu 7 grudnia 2000 roku w trakcie trwającego szczytu w Nicei.

Treścią Karty Praw Podstawowych są zagadnienia praw obywatelskich, które wedle autorów projektu miały być gwarantowanych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Stąd też Karta miała stanowić integralny element tworzonego w tamtym okresie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Po upadku traktatu konstytucyjnego (odrzuconego w referendach we Francji i Holandii) Karta została włączona do traktatu lizbońskiego i po jego ratyfikowaniu przez wszystkie państwa Unii zaczęła oficjalnie obowiązywać. Nie we wszystkich krajach postanowienia Karty zaczęły obowiązywać w pełni, gdyż rządy Wielkiej Brytanii i Polski ograniczyły zakres obowiązywania Karty poprzez przyjęcie tzw. protokołu brytyjskiego (chodziło o kwestie ograniczające ingerencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w orzecznictwo krajowe). Karta Praw Podstawowych składa się z 7 rozdziałów (Godność, Swobody, Równość, Solidarność, Prawa Obywatelskie, Sprawiedliwość, Postanowienia Ogólne) i 54 artykułów, w których sformułowane są prawa społeczne, polityczne i ekonomiczne przysługujące każdemu obywatelowi Unii. Uprawomocnienie dokumentu nastąpiło w chwili wejścia w życie traktatu lizbońskiego, co stało się 1 grudnia 2009 r.