Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Karta Narodów Zjednoczonych

Nazwa odnosząca się do wielostronnej umowy międzynarodowej, podpisanej w San Francisco 26 czerwca 1945 roku przez 50 państw, będącej źródłem powołującym do życia Organizację Narodów Zjednoczonych. Weszła w życie po ratyfikacji przez wszystkie państwa założycielskie, ale przede wszystkim w chwili ratyfikowania jej przez pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (Chiny, Francję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Radziecki – obecnie Rosja) 24 października tego samego roku. Wszystkie kraje podpisujące Kartę zobowiązały się do respektowania jej postanowień, które są najważniejszym współcześnie katalogiem praw człowieka. Wśród krajów założycielskich, jako 51 z nich, znalazła się Polska, której delegacja, z powodów politycznych, nie była obecna na konferencji w San Francisco, ale która podpisała dokument dwa miesiące później na zasadach kraju założycielskiego.

W podstawowych swoich założeniach Karta Narodów Zjednoczonych określiła zasady funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także wskazała na jej naczelne cele za jakie uznano ochronę porządku i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz ochronę praw człowieka. W Karcie wskazano, iż główną zasadą rozwiązywania sporów międzynarodowych jest nadrzędność środków pokojowych w tym względzie.

Sam dokument składa się z preambuły oraz 14 rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach określa się takie kwestie jak: cele Organizacji Narodów Zjednoczonych i założenia mające stanowić podstawę do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, określenie członkostwa organizacji oraz scharakteryzowanie głównych jej organów i przynależnych im kompetencji. Rozdziały od VI do XV to szczegółowa charakterystyka tych uprawnień.