Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Jednolity Akt Europejski

SEA, Single European Act. Jest to umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnot Europejskich, zmieniająca niektóre postanowienia trzech Traktatów założycielskich EWWiS, EWG i Euratomu – a zatem wybranych treści traktatu paryskiego i traktatów rzymskich. Podpisana podczas dwóch rządowych szczytów mających miejsce w lutym 1986 roku w Luksemburgu i w Hadze, weszła w życie 1 lipca 1987 r. Dokonała zmian przede wszystkim w trzech obszarach. Po pierwsze nadała nazwie Parlament Europejski urzędowy charakter (której używane już od 1962 r.) oraz zwiększyła uprawnienia Parlamentu Europejskiego oddając mu kompetencje dotyczące ostatecznego kształtu uchwał Wspólnot i nadając mu po raz pierwszy taką nazwę. Po drugie powołała do życia Radę Europejską, która istniała od jakiegoś czasu jako organ nieformalny gromadzący na spotkaniach szefów rządów. I wreszcie po trzecie wyznaczyła nowy cel Wspólnot Europejskich, jakim było utworzenie wspólnego wewnętrznego rynku (a zatem doprowadzenie do swobodnego przepływu towarów i usług).

W sensie formalnym Jednolity Akt Europejski był znaczącą modyfikacją traktatu rzymskiego z 1957 roku, zarysowując przyszłe zmiany związane z utworzeniem Unii Europejskiej (a zatem zmiany wywołane wprowadzeniem w życie w roku 1992 traktatu z Maastricht). Poszerzał zakres współpracy w zakresie polityki zagranicznej, a także w takich dziedzinach jak polityka gospodarcza i walutowa, kwestie społeczne, rozwój technologiczny i badania naukowe. Ważne miejsce zajęły także rozwiązania dotyczące ochrony środowiska. W przyjętych w Akcie rozwiązaniach uznano także, iż istniejąca do tej pory w Radzie Ministrów zasada jednomyślności zostanie zastąpiona kwalifikowaną większością – co miało usprawnić procesy decyzyjne.

Ostatnią istotną kwestią, o jakiej należy wspomnieć przy omawianiu Jednolitego Aktu Europejskiego jest ustanowienie Sądu Pierwszej Instancji. Jego głównym zadaniem stało się odciążenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne oraz w kwestiach sporów pracowniczych. Sprawy tego typu od wielu lat stawały się coraz większym obciążeniem dla ETS stanowiąc realne zagrożenie jego paraliżu.