Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Integracja

W najszerszym znaczeniu tego pojęcia oznacza ono proces, w którym różnorodne kulturowo, językowo i mentalnie elementy społeczne (jednostki, grupy czy wręcz całe społeczności) osiągają stan zespolenia i zharmonizowania. W pojęciu integracji kluczowe jest to, iż zjawisko oznaczane tym terminem odnosi się do bardzo różnorodnych elementów tworzących zbiorowość społeczną i odnosi się nie tylko do stworzenia zewnętrznych form współistnienia (jak np. prawo), ale także do zintegrowania charakterystycznych dla danych grup i społeczności norm i wartości. W ten sposób za zintegrowany można uznać ten system społeczny, w którym cele wskazywane przez dominujący nurt kultury zostały zaakceptowane przez wszystkie grupy. Im zatem więcej grup i jednostek wyłamuje się z takiego stanowiska, tym mniejszy jest poziom integracji.

Zagadnienie integracji ma kluczowe znaczenie w przypadku społeczeństw, w których duży odsetek mieszkańców stanowią imigranci. Często z różnych powodów nie wkomponowują się oni (są nieinkluzyjni) w dominującą kulturę, tworząc swoje własne społeczności i kierując się odmiennym od głównego nurtem reguł i wartości. Przykładem jest część społeczności muzułmanów we Francji bądź szerzej rzecz ujmując – potomkowie mieszkańców krajów Maghrebu.

Integracja może mieć kilka poziomów, z których pierwszy ma wymiar strukturalny, (przybysze nabywają podstawowe prawa oraz uzyskują dostęp do cenionych społecznie dóbr i pozycji), drugi ma wymiar kulturowy (dotyczy zmian zachowania i postaw grup i jednostek), zaś trzeci ma wymiar społeczny (kształtowanie się trwałych relacji pomiędzy „starymi” i nowoprzybyłymi członkami danego społeczeństwa. Jako ostatni wymienia się wymiar identyfikacyjny, czyli taki, gdzie elementy danej kultury stają się dla przybysza (imigranta) punktem odniesienia. Częścią jego tożsamości.

Integracją oznacza się także stan, w którym współistnienie różnorodnych społecznie elementów zostaje zharmonizowane i możliwe staje się ich efektywne współdziałanie. Podstawowym elementem integracji jest powszechne uznanie pewnego generalnego zbioru norm społecznych za słuszny i brak potrzeby użycia środków siłowych do ich realizacji. Wysoki poziom integracji społecznej charakteryzuje się skutecznym poziomem działania członków danej społeczności.