Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Inkorporacja

Pojęcie to pochodzi od słowa incorporatio oznaczającego wcielenie, włączenie. Określa się nim działanie polegające na włączeniu w jeden zbiór prawny (w jeden akt prawny) wszystkich przepisów regulujących określone zagadnienie, jednak bez zmiany ich treści. Inkorporowane przepisy zostają jedynie uporządkowane. Innym znaczeniem pojęcia inkorporacji jest sam fakt włączenia jakichś przepisów prawa do systemu prawnego jakiegoś państwa. Dzieje się tak w przypadku prawa międzynarodowego, które po procesach ratyfikacyjnych przyjmowane jest w swoim oryginalnym brzmieniu. W przypadku polskiego systemu prawa jest to możliwe dzięki przepisom art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, który postanawia, iż: “ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana (…)”