Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Inicjatywa ustawodawcza

Jest to uprawnienie polegające na możliwości składania projektów ustaw do tzw. laski marszałkowskiej, w efekcie czego rozpoczęty zostaje proces uchwalania aktów prawnych w randze konstytucji bądź ustaw. W Polsce wedle Konstytucji RP z 4 kwietnia 1997 roku istnieją trzy różne grupy podmiotów mające inicjatywę ustawodawczą, co zależy od typu inicjowanego prawa.

I tak na podstawie art. 118 w zakresie ustawodawstwa zwykłego „inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.” Na podstawie art. 221 „Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów”. I wreszcie na podstawie art. 235 „projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej”. Widać zatem jak w zależności od typu wnoszonego projektu zmienia się także liczba podmiotów uprawnionych do jego złożenia na ręce Marszałka Sejmu.