Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Fuzja instytucji europejskich

Jest to skomplikowana operacja łączenia dwóch lub więcej podmiotów, mogących mieć charakter finansowy (dwa banki), gospodarczy (dwa przedsiębiorstwa) lub polityczny (dwie instytucje). W procesie integracji europejskiej pojęcie to odnosi się do łączenia różnych organów i instytucji pełniących początkowo rolę w ramach trzech Wspólnot Europejskich: EWWiS, EWG oraz Euratomu. Stworzenie dla każdej ze Wspólnot odrębnych instytucji w przypadku, gdy każda z nich skupiała te same państwa, prowadziło do coraz większego bałaganu administracyjnego, a poza tym podnosiło poziom biurokracji i kosztów. Stąd też po kilku latach funkcjonowania Wspólnot zdecydowano się na połączenie ich instytucji. W efekcie już w roku 1958 – jako efekt postanowień traktatów rzymskich – pojawiło się Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne (połączone Zgromadzenia Parlamentarne trzech Wspólnot), które w roku 1962 oficjalnie przyjęło nazwę Parlamentu Europejskiego. Następnie w roku 1967 dokonana została bodaj najpoważniejsza fuzja w ramach organizacji międzynarodowych, a dokładnie między EWG, EWWiS oraz Euratomem. Na skutek podpisanych porozumień połączono instytucje tych trzech wspólnot i na ich podstawie utworzono jedną Komisję Europejską i jedną Radę Ministrów, której później (od 1993 r.) zmieniono nazwę na Rada Unii Europejskiej.