Funkcje parlamentu

Jest to zespół kompetencji odnoszących się do obu izb parlamentu, odpowiedzialnych za realizacje określonego wycinka jego zadań. Do czterech głównych funkcji zaliczamy po pierwsze dwie funkcje prawodawcze: (1) funkcję ustrojodawczą – polega na określaniu zasad ustrojowych poprzez uchwalenie konstytucji oraz (2) funkcję ustawodawczą – polega na uchwalaniu powszechnie obowiązującego w państwie prawa w ramach tzw. procesu legislacyjnego. Do tego (3) funkcję kreacyjną – polega na powoływaniu określonych w konstytucji urzędników państwowych (np. Rzecznika Praw Obywatelskich) lub udzielaniu rządowi wotum zaufania (procedura zatwierdzania) oraz (4) funkcję kontrolną – polega na monitorowaniu poczynań rządu poprzez instytucję wotum nieufności.

W przypadku polskiego parlamentu istnieje wyraźna niesymetryczność uprawnień na korzyść izby niższej czyli Sejmu. Przejawia się to kilkoma faktami. Po pierwsze w przypadku funkcji ustrojodawczej każdy nowy projekt ustawy bądź jej nowelizacji zgłaszany jest do Sejmu i tam zaczyna swój bieg – Senat może zgłaszać jedynie poprawki. Po drugie Sejm zawsze może definitywnie odrzucić poprawki Senatu. Po trzecie w przypadku funkcji kreacyjnej Sejm posiada uprawnienia względem większej ilości stanowisk. I wreszcie po czwarte – w przypadku funkcji kontrolnej rządu Senat nie posiada żadnej kompetencji.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych