Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Funkcje parlamentu

Jest to zespół kompetencji odnoszących się do obu izb parlamentu, odpowiedzialnych za realizacje określonego wycinka jego zadań. Do czterech głównych funkcji zaliczamy po pierwsze dwie funkcje prawodawcze: (1) funkcję ustrojodawczą – polega na określaniu zasad ustrojowych poprzez uchwalenie konstytucji oraz (2) funkcję ustawodawczą – polega na uchwalaniu powszechnie obowiązującego w państwie prawa w ramach tzw. procesu legislacyjnego. Do tego (3) funkcję kreacyjną – polega na powoływaniu określonych w konstytucji urzędników państwowych (np. Rzecznika Praw Obywatelskich) lub udzielaniu rządowi wotum zaufania (procedura zatwierdzania) oraz (4) funkcję kontrolną – polega na monitorowaniu poczynań rządu poprzez instytucję wotum nieufności.

W przypadku polskiego parlamentu istnieje wyraźna niesymetryczność uprawnień na korzyść izby niższej czyli Sejmu. Przejawia się to kilkoma faktami. Po pierwsze w przypadku funkcji ustrojodawczej każdy nowy projekt ustawy bądź jej nowelizacji zgłaszany jest do Sejmu i tam zaczyna swój bieg – Senat może zgłaszać jedynie poprawki. Po drugie Sejm zawsze może definitywnie odrzucić poprawki Senatu. Po trzecie w przypadku funkcji kreacyjnej Sejm posiada uprawnienia względem większej ilości stanowisk. I wreszcie po czwarte – w przypadku funkcji kontrolnej rządu Senat nie posiada żadnej kompetencji.