Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Fundacja

Jest to powstała na skutek rejestracji w sądzie organizacja społeczna mająca osobowość prawną, powołana do życia dla realizacji celów społecznie użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami państwa, w szczególności w sferze ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. Głównym zadaniem, które dla spełnienia celów statutowych podejmuje fundacja jest zbieranie kapitału i spożytkowywanie go na tzw. cele statutowe (np. wspieranie osób niepełnosprawnych, zakładanie szkół, organizowanie określonych badań, zakładanie placówek uczących pierwszej pomocy itp.). W związku z tym, iż „treścią” fundacji jest kapitał, wedle polskiego prawa nie posiada ona swoich członków – można jedynie pracować na jej rzecz.