Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Europejska Wspólnota Węgla i Stali

EWWiS; Pierwsza z trzech wspólnot stanowiących fundament dla jednoczącej się Europy, zrodzona z pomysłu francuskiego polityka Jean Monneta i wniesiona na poziom praktyczności przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. Powstała w roku 1951 po podpisaniu traktatu paryskiego (18 kwietnia) przez Belgię, Francję, RFN, Holandię, Luksemburg i Włochy, stawiając sobie kilka podstawowych celów. Po pierwsze utworzenie wspólnego rynku węgla i stali między Francją i RFN, czyli surowców stanowiących strategiczne składniki gospodarek i przemysłu w obu państw. Po drugie uzyskanie kontroli nad wykorzystaniem tych surowców przez Niemcy Zachodnie w odbudowującej się Europie. I wreszcie po trzecie rozwinięcie przestrzeni partnerstwa, a tym samym umocnienie pokoju.

Głównym organem EWWiS została tzw. Wysoka Władza (High Authority), pełniąca rolę organu wykonawczego, zaś kluczowe decyzje zapadały w Radzie Ministrów, będącej emanacją poszczególnych rządów “szóstki”. Utworzono także liczące 78 posłów Zgromadzenie EWWiS oraz Trybunał Sprawiedliwości. W roku 1957 państwa członkowskie EWWiS sygnowały traktaty rzymskie powołujące do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euratom. Europejska Wspólnota Węgla i Stali, zawarta na 50 lat, ostatecznie przestała istnieć z dniem 25 lipca 2002, kiedy to jej kompetencje przejęła Wspólnota Europejska.